top of page

SECRET NEIGHBOR – UMOWA

LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA

 

Data ostatniej poprawki: 20 kwietnia 2021 r.

 

WAŻNA UWAGA:

Poniższe warunki licencji Użytkownika końcowego („Umowa EULA”) mają zastosowanie do wszelkiego użytkowania, pobierania i instalacji każdej wersji i iteracji gry Secret Neighbor, udostępnionej przez tinyBuild Games LLC („tinyBuild”)

 

ZAKUP, POBIERANIE, INSTALACJA I KORZYSTANIE Z GRY ORAZ KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ TINYBUILD PODLEGA RÓWNIEŻ POLITYCE PRYWATNOŚCI („Polityka prywatności”), którą można znaleźć tutaj: https://www.tinybuild.com/privacy-policy

Zawartość zakupiona za pośrednictwem sklepu udostępnionego w grze oznacza, że została ona zakupiona od firmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE”) i podlega Warunkom świadczenia usług obowiązującym w sieci PlayStation™Network, z którymi można zapoznać się w sklepie PlayStation™Store. Prawa użytkowania należy sprawdzać przy każdym zakupie, ponieważ mogą one być różne w zależności od pozycji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie udostępnionym w grze jest objęta tą samą klasyfikacją co gra.

 

NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ UMOWĄ EULA PRZED UŻYCIEM, POBRANIEM LUB INSTALOWANIEM GRY. WSZELKIE KORZYSTANIE Z GRY JEST REGULOWANE I WARUNKOWANE AKCEPTACJĄ I PRZESTRZEGANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZEJ UMOWY EULA. JAKIEKOLWIEK UŻYCIE, POWIELANIE LUB REDYSTRYBUCJA GRY, KTÓRE NIE JEST ZGODNE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY EULA, JEST STANOWCZO ZABRONIONE.

 

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW UMOWY EULA GRY, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z GRY, POBIERAĆ JEJ ANI INSTALOWAĆ.

 

 

1. WPROWADZENIE
 

1.1. Niniejsza gra oraz towarzysząca jej dokumentacja online lub elektroniczna (łącznie „Gra”) została wyprodukowana przez tinyBuild i stanowi własność tej firmy. W niniejszej Umowie EULA firma ta jest określana jako „my”, „nas” i „nasz”. Główna siedziba firmy znajduje się pod adresem 1100 Bellevue Way NE, STE 8A – 317,   Bellevue, Waszyngton 98004. 

 

1.2. PONIŻSZE WARUNKI OKREŚLAJĄ UMOWĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM („Użytkownik”) A FIRMĄ TINYBUILD DOTYCZĄCĄ ZAKUPU, POBIERANIA, INSTALOWANIA I UŻYTKOWANIA GRY, DLATEGO NALEŻY JE DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ.
 

1.3. POBIERAJĄC GRĘ I KORZYSTAJĄC Z NIEJ, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE I PRZYSTĄPIENIE DO NINIEJSZEJ UMOWY EULA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY EULA, NIE POWINIEN KUPOWAĆ, POBIERAĆ ANI KORZYSTAĆ Z GRY.
 

 

2. PRAWO WŁASNOŚCI GRY I ZAWARTOŚCI
 

2.1. Wszelkie prawa, tytuły, udziały i prawa własności oraz wszelkie prawa autorskie, prawa do projektów, prawa do baz danych, patenty i wszelkie prawa do wynalazków, know-how, nazwy handlowe i firmowe, tajemnice handlowe i znaki towarowe (zarejestrowane lub niezarejestrowane) oraz wszelkie zgłoszenia w tym zakresie, a także inne prawa własności intelektualnej (łącznie „Prawa własności intelektualnej”) do Gry i jej zawartości, w tym, lecz nie wyłącznie, wszelkie próbki muzyczne, tekst, oprogramowanie, skrypty, kod, projekty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy, aplikacje, funkcje interaktywne i wszelkie inne treści („Zawartość”) należą do firmy tinyBuild i/lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa są egzekwowane i zastrzeżone, z wyjątkiem tych przyznanych w niniejszej Umowie EULA. Gra lub Zawartość mogą zawierać materiały licencjonowane, a nasi licencjodawcy mogą podjąć działania w celu ochrony swoich interesów w przypadku naruszenia niniejszej Umowy EULA.
 

2.2. Gra i Zawartość są chronione prawem autorskim, międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, konwencjami i innymi przepisami. Wszelkie prawa są egzekwowane i zastrzeżone. Gra może zawierać pewne licencjonowane materiały, a nasi licencjodawcy mogą podjąć działania w celu ochrony swoich praw w przypadku naruszenia niniejszej Umowy EULA. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.


 

3. OGRANICZONA LICENCJA NA UŻYTKOWANIE
 

3.1. Użytkownikowi nie sprzedaje się Gry ani żadnej Zawartości, ale pod warunkiem przestrzegania przez niego wszystkich warunków niniejszej Umowy EULA, tinyBuild udziela mu niewyłącznej, osobistej, odwołalnej, nieprzenoszalnej licencji na pobieranie, instalowanie i korzystanie z Gry i Zawartości do osobistego, niekomercyjnego użytku na urządzeniach lub konsolach, których jest właścicielem lub które kontroluje i które posiadają specyfikacje niezbędne do uruchomienia i obsługi Gry.
 

3.2. Gra i Zawartość są licencjonowane zgodnie z paragrafem 3.1 powyżej. Gra nie jest sprzedawana Użytkownikowi, a licencja nie daje tytułu ani prawa własności do Gry lub Zawartości.
 

 

4. KORZYSTANIE Z GRY PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 

4.1. Pobierając i instalując Grę, Użytkownik potwierdza, że ma ukończone 18 lat lub, w przypadku osób poniżej 18 roku życia, że ma ukończone 13 lat i uzyskał zgodę rodzica lub opiekuna na pobranie, zainstalowanie i korzystanie z Gry zgodnie z niniejszą Umową EULA, którą przeczytał i wyjaśnił Użytkownikowi.


 

5. WYMAGANIA SYSTEMOWE
 

5.1. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że korzysta on z najnowszej kompatybilnej publicznej wersji systemu operacyjnego dowolnej platformy.

 

6. OGRANICZENIA
 

6.1. Użytkownik może korzystać z Gry wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.
 

6.2. Użytkownik nie ma prawa i nie może:
 

6.2.1. sprzedawać, rozprowadzać, reprodukować, przekazywać, publicznie prezentować, tłumaczyć, modyfikować (z wyjątkiem Dozwolonych modyfikacji – zdefiniowanych poniżej), adaptować, tworzyć dzieł pochodnych, dekonstruować, odtwarzać, dekompilować lub dezasemblować, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, udzielać sublicencji lub w inny sposób sprzedawać kopii lub reprodukcji Gry innym osobom w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych w niniejszej Umowie EULA;
 

6.2.2. usuwać, kasować, ukrywać, wyłączać, modyfikować, dodawać, manipulować lub obchodzić kodu programu lub danych, praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji o prawach własności, etykiet lub oprogramowania zabezpieczającego przed kopiowaniem, znajdujących się w Grze lub Zawartości;
 

6.2.3. wykorzystywać Gry, Zawartości lub jakichkolwiek ich części w jakichkolwiek celach komercyjnych, w tym między innymi do wykorzystywania Gry do celów niezgodnych z prawem lub niemoralnych;
 

6.2.4. eksportować lub reeksportować Gry lub jakąkolwiek jej kopię lub adaptację z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących praw lub przepisów;
 

6.2.5. tworzyć danych lub programów wykonywalnych, które naśladują dane lub funkcje w Grze, z wyjątkiem przypadku Dozwolonego modyfikacji;
 

6.2.6. usuwać, wyłączać ani obchodzić oprogramowania chroniącego przed kopiowaniem zawartego w Grze lub Zawartości; oraz
 

6.2.7. używać Gry lub Zawartości do jakichkolwiek nielegalnych lub niemoralnych celów.
 

6.3. Niezależnie od paragrafu 6.2 powyżej, Użytkownik może przeprowadzać inżynierię wsteczną, dekompilować lub dezasemblować Grę tylko w zakresie, w jakim uprawnia go do tego ustawa o prawach autorskich, wzorach i patentach z 1988 roku lub inne obowiązujące przepisy.
 

6.4. Wszystkie utwory lub kopie utworów powstałe w wyniku działań dozwolonych na mocy paragrafu 6.3 będą należały do tinyBuild, przechodziły na własność firmy i będą jej wyłączną własnością w momencie ich stworzenia, a Użytkownik powinien trwale usunąć wszystkie takie utwory znajdujące się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą natychmiast po zakończeniu tych działań.
 

6.5. Według własnego uznania i za pisemną zgodą tinyBuild możemy zezwolić Użytkownikowi na wprowadzanie modyfikacji do oprogramowania Gry w celu tworzenia w przyszłości modyfikacji i narzędzi do Gry („Mody”), pod warunkiem, że Użytkownik nie będzie ich sprzedawał za pieniądze ani próbował na nich zarabiać („Dozwolone modyfikacje”). Jeśli Użytkownik chce udostępnić swoje Mody społeczności gry, musi najpierw uzyskać pisemną zgodę tinyBuild, przesyłając formalną prośbę na adres support@tinybuild.com. Wszelkie Mody, które wykorzystują nasz kod lub zasoby, będą należeć do, nabywać uprawnienia i są wyłączną własnością tinyBuild w momencie ich utworzenia. Jeśli Użytkownik posiada pisemną zgodę od tinyBuild i udostępnia innym jakiekolwiek Mody do wykorzystania z ich własną kopią gry, powinien się upewnić, że stworzył je samodzielnie i że jednoznacznie nie są one oficjalne.

 

7. OGRANICZONA GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 

7.1. GRA JEST DOSTARCZANA W POSTACI, W JAKIEJ JEST, I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, POTWIERDZEŃ ANI GWARANCJI INNEGO RODZAJU NIŻ TE, ŻE BĘDZIE MIAŁA ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚĆ, BĘDZIE ZGODNA Z OPISEM I BĘDZIE ODPOWIEDNIA DO CELU.
 

7.2. NIE GWARANTUJEMY, ŻE GRA BĘDZIE:
 

7.2.1. BEZ BŁĘDÓW, WIRUSÓW, BŁĘDÓW LUB INNYCH WAD;
 

7.2.2. ŻE GRA, WSZELKIE INFORMACJE WYŚWIETLANE LUB ROZPOWSZECHNIANE W GRZE LUB W DOŁĄCZONEJ DOKUMENTACJI BĘDĄ DOKŁADNE LUB KOMPLETNE;
 

7.2.3. ŻE WSZELKIE WADY GRY ZOSTANĄ POPRAWIONE; LUB
 

7.2.4. ŻE DZIAŁANIE GRY BĘDZIE NIEPRZERWANE.
 

7.3. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z GRY LUB POLEGANIE NA TAKICH INFORMACJACH ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO.
 

7.4. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY EULA NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE FAŁSZYWYCH INFORMACJI LUB ZA ŚMIERĆ LUB USZKODZENIE CIAŁA WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA NASZEGO LUB NASZYCH PRACOWNIKÓW LUB AGENTÓW.
 

7.5. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, W TYM PRZEZ LOKALNĄ JURYSDYKCJĘ, WYŁĄCZAMY WSZELKĄ INNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, W TYM WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB SZKODY W JAKIMKOLWIEK URZĄDZENIU LUB SYSTEMIE KOMPUTEROWYM (Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W JAKIM USZKODZENIE URZĄDZENIA LUB INNYCH TREŚCI CYFROWYCH NALEŻĄCYCH DO UŻYTKOWNIKA ZOSTAŁO SPOWODOWANE PRZEZ APLIKACJĘ W WYNIKU NASZEGO BRAKU ZACHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, W KTÓRYM TO PRZYPADKU UŻYTKOWNIK MOŻE BYĆ UPRAWNIONY DO ODSZKODOWANIA LUB MOŻEMY BYĆ ZOBOWIĄZANI DO NAPRAWY URZĄDZENIA).
 

7.6. ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY EULA NIE OGRANICZA USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA.
 

7.7. Użytkownik powinien regularnie tworzyć kopie zapasowe w innym bezpiecznym miejscu wszelkich plików danych dotyczących korzystania z Gry, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone dane.

8. ODSZKODOWANIE
 

8.1. Użytkownik musi przestrzegać warunków niniejszej Umowę EULA i nie może robić niczego, co narusza prawa innych osób lub robić niczego, co narusza niniejszą Umowę EULA i może stanowić podstawę do roszczeń wobec tinyBuild.
 

8.2. Jeśli Użytkownik naruszy warunki Umowy EULA, a tinyBuild zostanie z tego powodu zaskarżona, zagrożona lub pozwana, może ona pociągnąć Użytkownika do odpowiedzialności, a to oznacza, że będzie on zobowiązany do zapłacenia tinyBuild za wszelkie poniesione w wyniku tego szkody. Dlatego ważne jest, aby Użytkownik przestrzegał niniejszej Umowy EULA.
 

8.3. Ponadto Użytkownik zgadza się, że firma tinyBuild poniosłaby nieodwracalne szkody, gdyby warunki Umowy EULA nie były egzekwowane i dlatego zgadza się on, że firma będzie uprawniona, bez kaucji, innych zabezpieczeń lub dowodu odszkodowania, do odpowiednich i sprawiedliwych środków zaradczych w odniesieniu do naruszeń Umowy EULA, oprócz wszelkich innych środków zaradczych, które firma może mieć dostępne na mocy obowiązującego prawa. 
 

8.4. Nasi licencjodawcy są beneficjentami niniejszej Umowy EULA jako osoby trzecie i mają wyraźne prawo do egzekwowania jej postanowień oraz do korzystania z korzyści wynikających z tych zabezpieczeń.

9. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE
 

9.1. Niniejsza Umowa EULA oraz wszelkie licencje udzielone na jej podstawie wchodzą w życie z chwilą pobrania, instalacji i/lub korzystania z Gry przez Użytkownika i pozostają w mocy do czasu ich wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron.
 

9.2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę EULA w dowolnym momencie poprzez usunięcie wszystkich kopii Gry i Zawartości z urządzeń, na których zostały one zainstalowane, oraz zniszczenie posiadanej przez siebie kopii Gry i Zawartości.
 

9.3. Umowa EULA i wszelkie udzielone przez nią licencje wygasają automatycznie, jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegać któregokolwiek z warunków niniejszej umowy EULA. W takim przypadku tinyBuild może, według własnego uznania, powiadomić Użytkownika o wypowiedzeniu niniejszej Umowy EULA i wszelkich licencji udzielonych na jej mocy. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Gry, natychmiast usunąć i skasować wszystkie kopie Gry i Zawartość, w tym wszystkie kopie będące w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą i zapisane na jakimkolwiek nośniku. Dodatkowo na żądanie tinyBuild Użytkownik musi zaświadczyć, że zastosował się i wykonał powyższe działania.
 

9.4. Następujące sekcje niniejszej Umowy EULA pozostają w mocy po rozwiązaniu: Paragraf 2 (Prawo własności gry i zawartości); Paragraf 7 (Ograniczona gwarancja i odpowiedzialność); Paragraf 8 (Odszkodowanie); Paragraf 9 (Okres obowiązywania i rozwiązanie); oraz Paragraf 12 (Postanowienia ogólne).


 

10. GROMADZENIE DANYCH I INFORMACJA ZWROTNA
 

10.1. ZAKUP, POBIERANIE, INSTALACJA I KORZYSTANIE Z GRY ORAZ KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ PODLEGA RÓWNIEŻ POLITYCE PRYWATNOŚCI FIRMY TINYBUILD: https://www.tinybuild.com/privacy-policy („Polityka prywatności”).
 

10.2. Gra zawiera oprogramowanie do automatycznego przesyłania informacji zwrotnej, które po zainstalowaniu na komputerze Użytkownika może gromadzić i wysyłać do nas i od nas dane dotyczące korzystania z Gry przez Użytkownika, w tym m.in.:

10.2.1. specyfikację i adres IP komputera;

10.2.2. wszelkie wykryte błędy, wady lub usterki w działaniu gry;

10.2.3. informację zwrotną na temat korzystania z gry; oraz

10.2.4. wydajność gry na komputerze Użytkownika.
 

10.3. Jeśli Użytkownik nie chce, by jego komputer przesyłał nam te dane, powinien zaprzestać korzystania z gry, gdy jest podłączony do internetu.
 

10.4. W przypadku zakupy Gry przez sieć, kontaktu z centrum pomocy support@tinybuild.com lub rejestracji na liście mailingowej tinyBuild, firma tinyBuild może gromadzić od Użytkownika następujące informacje:

(a) imię i nazwisko;

(b) identyfikator zamówienia;

(c) adres e-mail;

(d) adres IP;

(e) datę zakupu;

(f) ostatnie 4 cyfry karty użytej do zakupu;

(g) kraj numeru VAT UE (jeśli dotyczy); oraz

(h) dziennik daty/godziny pobrania zakupionej Gry.


 

11. USŁUGA SIECIOWA
 

11.1. Korzystanie z wszelkich stosownych usług sieciowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Gry, podlega warunkom mającym zastosowanie do takich usług sieciowych.
 

 

12. PRAWO WŁAŚCIWE

 

12.1. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych i prawem stanu Waszyngton, bez względu na wybór prawa.
 

12.2.  Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów do niniejszej umowy jest wyraźnie wykluczone.
 

12.3. Jeśli Użytkownik jest (1) mieszkańcem Kanady, który (2) kupił licencję na Grę w Kanadzie, mogą obowiązywać inne przepisy w razie braku jego zgody na arbitraż. Prawa te mają wpływ na niniejszą Umowę wyłącznie w zakresie wymaganym przez daną jurysdykcję. Jeśli takie prawa mają zastosowanie, warunki niniejszej Umowy będą miały maksymalną skuteczność.
 

12.4. Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do Platformy spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady, są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych.


 

13. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

13.1. Niewykonanie przez firmę tinyBuild postanowienia niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako (1) zrzeczenie się postanowienia lub (2) ograniczenie jakiegokolwiek prawa do egzekwowania takich postanowień. Ponadto firma tinyBuild może w konkretnym przypadku odstąpić od egzekwowania postanowień niniejszej Umowy; Użytkownik jest nadal jednak zobowiązany do przestrzegania tego zrzeczonego postanowienia w przyszłości.
 

13.2. Firma tinyBuild nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonania wynikające z przyczyn pozostających poza kontrolą firmy, takich jak klęski żywiołowe, nieprzewidziane ingerencje w naszą cyberprzestrzeń, wojna, terroryzm, zamieszki, embarga, działania władz cywilnych lub wojskowych, siła wyższa, pożary, powodzie, wypadki, strajki lub niedobory środków transportu, paliwa, energii, siły roboczej lub materiałów.

 

13.3. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, wówczas taka część zostanie oddzielona, a pozostała część niniejszej Umowy pozostanie w pełni mocy.

 

13.4. Warunki Umowy EULA są osobiste dla Użytkownika i Użytkownik nie może cedować, udzielać sublicencji, przenosić ani zbywać swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy EULA.

 

13.5. Gra nie może być reeksportowana, pobierana ani w inny sposób eksportowana do (lub do obywatela lub rezydenta) jakiegokolwiek kraju, na który kraj ten nałożył embargo.


 

TINYBUILD GAMES LLC
1100 Bellevue Way NE, STE 8A – 317,   

Bellevue, Waszyngton 98004.
support@tinybuild.com 

bottom of page